The Masterpiece 1

The Masterpiece 1


พื้นที่ใช้สอย 1,405 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 318 ตร.ว.

8 ห้องนอน
11 ห้องนำ้
6 ที่จอดรถ
ติดต่อ 081-977-6641, 02-637-0100
The Masterpiece 2

The Masterpiece 2


พื้นที่ใช้สอย 2,911 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 605 ตร.ว.

5 ห้องนอน
11 ห้องนำ้
8 ที่จอดรถ
ติดต่อ 081-977-6641, 02-637-0100
The Masterpiece 3

The Masterpiece 3


พื้นที่ใช้สอย 2,005 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 540 ตร.ว.

6 ห้องนอน
8 ห้องนำ้
8 ที่จอดรถ
ติดต่อ 081-977-6641, 02-637-0100
The Masterpiece 4

The Masterpiece 4


พื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 116 ตร.ว.

6 ห้องนอน
7 ห้องนำ้
- ที่จอดรถ
ติดต่อ 081-977-6641, 02-637-0100
The Masterpiece 5

The Masterpiece 5


พื้นที่ใช้สอย 680 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 219 ตร.ว.

6 ห้องนอน
6 ห้องนำ้
- ที่จอดรถ
ติดต่อ 081-977-6641, 02-637-0100