THE MASTERPIECE 1

THE MASTERPIECE 1


พื้นที่ใช้สอย 1,405 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 318 ตร.ว.

8 ห้องนอน
11 ห้องนำ้
6 ที่จอดรถ
43-51 ลบ.
THE MASTERPIECE 2

THE MASTERPIECE 2


พื้นที่ใช้สอย 2,911 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 605 ตร.ว.

5 ห้องนอน
11 ห้องนำ้
8 ที่จอดรถ
84-97 ลบ.
THE MASTERPIECE 3

THE MASTERPIECE 3


พื้นที่ใช้สอย 2,005 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 540 ตร.ว.

6 ห้องนอน
8 ห้องนำ้
8 ที่จอดรถ
57-66 ลบ.
THE MASTERPIECE 4

THE MASTERPIECE 4


พื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 116 ตร.ว.

6 ห้องนอน
7 ห้องนำ้
4 ที่จอดรถ
15-16 ลบ.
THE MASTERPIECE 5

THE MASTERPIECE 5


พื้นที่ใช้สอย 680 ตร.ม. | ขนาดที่ดินเริ่มต้น 219 ตร.ว.

6 ห้องนอน
6 ห้องนำ้
5 ที่จอดรถ
16-18 ลบ.